ស្លាប់និងរបួស១២នាក់ដោយចរាចរណ៍ថ្ងៃ៣កុម្ភៈ

2017-02-03 17:35:12

 គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី៣កុម្ភៈនេះ បានសម្លាប់មនុស្ស២នាក់និងមានអ្នករងរបូសធ្ងន់ស្រាល ចំនួន១០នាក់។ យោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស គ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កអោយមានមនុស្ស ស្លាប់និងរងរបួសសារុប១២នាក់ថ្ងៃនេះ គឺកើតឡើងដោយហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចចំនួន៧លើក ។ បើគិតចាប់តាំង ពីថ្ងៃទី១កុម្ភ:ដល់ថ្ងៃទី៣កុម្ភ:ឆ្នាំ២០១៧នេះ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បានធ្វើអោយមនុស្សស្លាប់៩នាក់…បង្ករបួស ធ្ងន់ស្រាល២២នាក់ ក្នុងហេតុការណ៍កើតឡើង១៨លើក។ 

កម្ពុជា
© 2012-2014 ទំនាក់ទំនងរក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ អវតាន៍នូរ