លោកកឹមសុខាទទួលស្គាល់ភាពប្រេះស្រាំផ្ទៃក្នុង

2017-02-07 19:13:40

  ប្រធានស្តីទីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា បានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការប្រជែងយកចាញ់ ឈ្នះក្នុងរង្វង់ផ្ទៃក្នុងបក្សប្រឆាំងរបស់លោក។ លោកកឹម សុខាបានអំពាវនាវសូមអោយផ្ទៃក្នុងគណបក្សសង្គ្រោះ ជាតិបញ្ឈប់អំពើទាំងនោះ។  ព័ត៌មានពិស្តារនឹងមានក្នុងកម្មវិធីអប្សរាណិត.

កម្ពុជា
© 2012-2014 ទំនាក់ទំនងរក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ អវតាន៍នូរ