នាយករដ្ឋមន្ត្រីរលឹកដាស់តឿនការប្រុងប្រយ័ត្នល្បិចអ្នកនយោបាយ

2017-02-08 18:44:42

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានមានប្រសាសន៍រំលឹកប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំអោយចាញ់ឃោសនាគណបក្សនយោបាយ ខ្លះដែលឃោសនាថានឹងលុបបំណុលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបើសិនជាបោះឆ្នោតអោយពួកគេកាន់កាប់ ប្រទេស។ ការឃោសនានោះ គឺជាការឃោសនាមួយដែលគ្មានការពិត ហើយជាទម្រង់ឃោសនាដូចរបៀបក្រុម ខ្មែរក្រហមពីអតីតកាល។ ព័ត៌មានពិស្តារនឹងមានក្នុងកម្មវិធីអប្សរាណិត។

កម្ពុជា
© 2012-2014 ទំនាក់ទំនងរក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ អវតាន៍នូរ