រដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់រារាំងទណ្ឌិត

2017-02-20 19:08:12

  រដ្ឋសភាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលរារាំងទណ្ឌិតមិនអោយដឹកនាំគណបក្សនយោបាយក្រោមកិច្ចប្រ ជុំរយៈពេលជិត២ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃទី២០កុម្ភៈ។ វិសោធនកម្មច្បាប់បានគាំទ្រដោយសម្លេងតំណាងរាស្ត្រចូលរួម ចំនួន៦៦រូប គ្រាដែលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានធ្វើពហិកាកិច្ចប្រជុំនេះ។ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានចេញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ៤ចំណុចប្រឆាំងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះ។ ព័ត៌មានពិស្តារនឹងមានក្នុងកម្មវិធីអប្សរាណិត។

កម្ពុជា
© 2012-2014 ទំនាក់ទំនងរក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ អវតាន៍នូរ