លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណប្រតិភូយុវជនទស្សនកិច្ចប្រទេសចិន

2017-02-20 19:09:32

  ក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ៊ុន ម៉ាណែត កំពុង ស្ថិតក្នុងប្រទេសចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច១១ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងក្រុមយុវជននៃប្រទេសទាំង២។ដំណើរទស្សកិច្ចនេះ គឺដើម្បីពង្រឹងនូវចំណង សាមគ្គីភាព…មិត្តភាពនិងសហប្រត្តិបត្តិការរវាងយុវជនគណបក្ស នៃប្រទេសទាំង២ផង និងដើម្បីស្វែងយល់ ដកស្រង់បទពិសោធន៏ការងារគ្រប់គ្រងដឹកនាំយុវជន រវាងប្រទេស ទាំង២កម្ពុជានិងចិនផងដែរ ។ ព័ត៌មាន ពិស្តារនឹងមានក្នុងកម្មវិធីអប្សរាណិត។

កម្ពុជា
© 2012-2014 ទំនាក់ទំនងរក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ អវតាន៍នូរ